Prawo administracyjne
obejmuje zespół norm wykonywanych przez organy administracji publicznej.
Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:
1. porada prawna,
2. sporządzanie pism w sprawach,
3. wnioski, odwołania
4. reprezentacja przed sądem
5.administracyjnym
6. prowadzenie spraw.
Przykładowe sprawy o:
1. rent planistycznych oraz opłat adiacenckich;
2. środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;
3. cofnięcia pozwolenia na broń;
4. planowania i zagospodarowania przestrzennego;
5. dotyczących wpisu do rejestru zabytków;
6. o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień związanych z transportem drogowym i przewozami oraz postępowaniem egzekucyjnym;
7. z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
8. z zakresu dróg publicznych i transportu;
9. dotyczących potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego tzw. mienia zabużańskiego;
10. z zakresu wywłaszczenia oraz z komunalizacji mienia;
11. dotyczących scalania i wymiany gruntów;
12. geodezji i kartografii;
13. z zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania;
14. o nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenia równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów uzyskanych w innych państwach;
15. z zakresu ochrony danych osobowych;
16. z zakresu zdrowia i chorób zawodowych;
17. ochrony własności przemysłowej;
18. dotyczących koncesji oraz sprzedaży napojów alkoholowych;
19. sprawy z prawa geologicznego i górniczego.