PRAWO CYWILNE

obejmuje sprawy ze stosunku prawa cywilnego.

 

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:

 1. porada prawna,
 2. sporządzanie pism procesowych,
 3. reprezentacja przed sądem,
 4. sporządzanie umów.

 

Przykładowe sprawy o:

 1. odszkodowania
 2. ochronę dóbr osobistych,
 3. ubezwłasnowolnienie,
 4. uznanie czynności prawnej za nieważną (jako sprzecznej z ustawą lub mającej na celu obejście ustawy,
 5. uznanie umowy za bezskuteczną (z przyczyn niemożności zadośćuczynienia roszczeniu osoby trzeciej),
 6. stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli,
 7. stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości lub swobody,
 8. przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń (immisji),
 9. stwierdzenie zasiedzenia własności,
 10. ustalenie prawa własności,
 11. zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości,
 12. wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy,
 13. zawarcie umowy przyrzeczonej,
 14. zwrot zadatku w podwójnej wysokości,
 15. zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia,
 16. odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego (z powodu wypadku komunikacyjnego),
 17. przeciwko prowadzącemu przedsiębiorstwo o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez ruch przedsiębiorstwa,
 18. przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie
 19. zwrot przedmiotu darowizny.