Kancelaria udziela wszechstronnej obrony w postępowaniach karnych i karnych gospodarczych. Podchodzimy w sposób indywidualny do każdego przypadku, podejmując efektywne działania prawne, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach postępowań jurysdykcyjnych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, a zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Swoją specjalizacją obejmujemy takie gałęzie prawa karnego jak:

Prawo karne gospodarcze

Podejmując się:

 • obrony oskarżonych w sprawach o przestępstwa;
  • oszustwa kapitałowego i przekupstw menadżerskich,
  • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli,
  • prania brudnych pieniędzy,
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
  • oraz innych stypizowanych w ustawach szczególnych,
 • doradztwa prawnego w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym,

Prawo karne skarbowe i podatkowe

Podejmując się obrony oskarżonych i obwinionych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko:

 • obowiązkom podatkowym;
 • obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami;
 • organizacji gier hazardowych;
 • obrotowi dewizowemu.

Prawo karne rynku finansowego

Podejmując się obrony oskarżonych i obwinionych m.in. przed zarzutami:

 • związanymi z obrotem maklerskimi papierami wartościowymi oraz wprowadzaniem instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu,
 • ujawniania i wykorzystywania informacji poufnej,
 • nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na zakończenie notowań, powodujących wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na tym etapie notowań,
 • składania zleceń lub zawierania transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego,
 • rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym Internetu, lub inny sposób, fałszywych lub nierzetelnych informacji, albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd w zakresie instrumentów finansowych przez dziennikarza lub inna osobę.