uropejski Instytut Usług Administracji Publicznej:

 1. wdraża zintegrowany system audytu wewnętrzny,
 2. przeprowadza ocenę zewnętrzną audytu wewnętrznego (standard 1312)
 3. kontroluje funkcjonujący audyt wewnętrzny

w jednostkach sektora finansów publicznych wydając certyfikat jakości Audytu Wewnętrznego.

 WDROŻENIE

EIUAP wdraża zintegrowany system audytu wewnętrznego (zwany dalej: ZS AW), który obejmuje działaniem wszystkie standardy audytu wewnętrznego określone przez Ministra Finansów oraz wytyczne płynące z Regionalnych Izb Obrachunkowych.

 Wdrożenie ZS AW polega na:

 1. wprowadzeniu procedur audytu wewnętrznego, w tym:
  1. Kodeksu audytora wewnętrznego,
  2. Karty audytu wewnętrznego,
  3. Księgi procedur audytu wewnętrznego;
 2. wykonywaniu zadań audytowych;
 3. monitoringu wydanych zaleceń i rekomendacji.

EIUAP wdraża ZS AW najdalej w ciągu 2 m-cy.

Zintegrowany system audytu wewnętrznego (zwany: ZS AW) jest systemem współdziałającym z zintegrowany system kontroli zarządczej (zwany: ZS KZ; por. zakładka: Wdrażanie i kontrola systemu kontroli zarządczej).

 OCENA ZEWNĘTRZNA

EIUAP przeprowadza oceny zewnętrzne audytu wewnętrznego w jednostce w oparciu o standard atrybutów 1312, o którym mowa w komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MRiF z 2016 r. poz. 28) w zw. z art. 273 ust. 2 i art. 272 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Ocena zewnętrzna jest niezbędna do spełnienia przepisów prawa.

Ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego w jednostce polega na ustaleniu, czy:

 1. są wdrożone standardy audytu wewnętrznego określone przez Ministra Finansów,
 2. są wykonywane standardy audytu wewnętrznego,
 3. audytor wewnętrzny używa formuły „przeprowadzono zgodnie z Międzynarodowymi standardami profesjonalnej praktyki zawodowej audytu wewnętrznego” lub czy w sposób uprawniony używa formuły.

Badanie nie obejmuje oceny przeprowadzonych zadań audytowych.

Badanie kończy się wydaniem opinii / rekomendacji z oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

Badanie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w ciągu 2 tygodni.

 1312 – Oceny zewnętrzne

Oceny zewnętrzne muszą być przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat przez wykwalifikowaną, niezależną osobę lub zespół spoza organizacji. Zarządzający audytem wewnętrznym musi omówić z radą:

 ▪  formę i częstotliwość oceny zewnętrznej;

 ▪  kwalifikacje i niezależność osoby lub zespołu oceniającego, w tym wszelkie potencjalne konflikty interesów.

Interpretacja:

Oceny zewnętrzne mogą być przeprowadzane w formie pełnej zewnętrznej oceny lub samooceny z niezależną walidacją. Osoba przeprowadzająca ocenę zewnętrzną musi przedstawić wnioski co do zgodności z Kodeksem etyki i ze Standardami; może także wyrazić swoje uwagi dotyczące kwestii operacyjnych i strategicznych.

Wykwalifikowana osoba lub zespół oceniający posiadają kompetencje w dwóch obszarach: praktyce audytu wewnętrznego i procesie oceny zewnętrznej. Kompetencje mogą wynikać z połączenia doświadczenia i wiedzy teoretycznej. Doświadczenie zdobyte w organizacjach podobnych pod względem wielkości, złożoności, specyfiki i sektora lub branży jest cenniejsze niż doświadczenie zdobyte w innych organizacjach. W przypadku zespołu oceniającego nie każdy członek musi posiadać wszystkie kompetencje; wykwalifikowany jest zespół jako całość. Oceniając, czy dana osoba lub zespół posiadają wystarczające kompetencje by uznać ich za wykwalifikowanych, zarządzający audytem wewnętrznym posługuje się zawodowym osądem.

Niezależność osoby lub zespołu oceniającego oznacza, że nie występuje rzeczywisty lub domniemany konflikt interesów i osoby te nie są częścią, ani nie pozostają pod kontrolą organizacji, której audyt wewnętrzny jest oceniany. W celu ograniczenia rzeczywistego lub domniemanego konfliktu interesów, zarządzający audytem wewnętrznym powinien zachęcać radę do nadzorowania oceny zewnętrznej.

Źródło: Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MRiF z 2016 r. poz. 28).

KONTROLA

EIUAP bada funkcjonujący audyt wewnętrzny w jednostce, pod względem spełnienia oczekiwań określonych w

1. ustawie o finansach publicznych

2. uregulowaniach wewnętrznych jednostki

3. standardach audytu wewnętrznego Ministra Finansów

4. wytycznych płynących z Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Badanie funkcjonującego audytu wewnętrznego w jednostce polega na badaniu całokształtu funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostce.

Badanie obejmuje ocenę przeprowadzonych zadań audytowych.

Badanie kończy się wydaniem opinii i rekomendacji o funkcjonującym audycie wewnętrznym.

Badanie funkcjonującego audytu wewnętrznego w ciągu 2 miesięcy.