Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

W administracji publicznej, kierownictwo jednostki powinno wiedzieć, czy:

 1. poszczególne komórki organizacyjne urzędu (lub jednostki w dziale) prawidłowo realizują przypisane im zadania, działają oszczędnie, wydajnie i skutecznie, dostarczając produkty i usługi na odpowiednim poziomie;
 2. przestrzegane są normy prawne oraz zarządzenia, polecenia i wytyczne kierownictwa;
 3. są chronione zasoby (przed przypadkami marnotrawstwa, złego zarządzania, błędów, nadużyć itp.)

Standardy Kontroli Zarządczej:

 1. Środowisko wewnętrzne
 2. Przestrzeganie wartości etycznych
 3. Kompetencje zawodowe
 4. Struktura organizacyjna
 5. Delegowanie uprawnień
 6. Cele i zarządzanie ryzykiem
 7. Misja
 8. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji
 9. Identyfikacja ryzyka
 10. Analiza ryzyka
 11. Reakcja na ryzyko
 12. Mechanizmy kontroli
 13. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
 14. Nadzór
 15. Ciągłość działalności
 16. Ochrona zasobów
 17. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
 18. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
 19. Informacja i komunikacja
 20. Bieżąca informacja
 21. Komunikacja wewnętrzna
 22. Komunikacja zewnętrzna
 23. Monitorowanie i ocena
 24. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej
 25. Samoocena
 26. Audyt wewnętrzny
 27. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

 

 źródło: Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.; rozdział 6. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

 
Art. 68 [Kontrola zarządcza] Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1)  zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2)  skuteczności i efektywności działania;
3)  wiarygodności sprawozdań;
4)  ochrony zasobów;
5)  przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6)  efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7)  zarządzania ryzykiem.
 Art. 69 [Adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej] Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:
1)  ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej „ministrem kierującym działem”, z zastrzeżeniem ust. 2;
2)  wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego;
3)  kierownika jednostki.
Minister Finansów określi w formie komunikatu i ogłosi, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zgodne z międzynarodowymi standardami.
Minister Finansów może określić w formie komunikatu i ogłosić, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
Minister kierujący działem może określić w formie komunikatu i ogłosić, w dzienniku urzędowym ministra, szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla kierowanych przez niego działów administracji rządowej.