zadania w obszarach działalności

lp.

przykładowe zadania w obszarach działalności jednostek samorządu terytorialnego

1

adekwatność zatrudnienia w kom. organizacyjnej

2

administrowanie, konserwacja i naprawy budynków, nieruchomości przekazanych do administrowania, korzystania

3

akty prawa wewnętrznego sołectw i osiedli

4

aktywizacja młodzieży

5

aktywizacja seniorów

6

aktywizacja zawodowa wykluczonych, przeciwdziałanie bezrobociu

7

analiza danych wprowadzanych do SIO

8

analiza działalności statutowej jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji powierzonych zadań

9

archiwum zakładowe, archiwizacja akt, brakowanie dokumentów

10

audyt dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

11

bezpieczeństwo dziecka szkole, przedszkolu

12

bezpieczeństwo informacji – Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI)

13

budowanie relacji z klientem zewnętrznym

14

dochodzenie należności np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, kopalin, opłaty z/t odpadów

15

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

16

działania na rzecz niepełnosprawnych

17

dzikie wysypiska śmieci

18

eksploatacja obiektów sportowych, rekreacyjnych przez ośrodek sportu i rekreacji

19

ewidencja i kontrola korzystania z nieruchomości zasobu komunalnego

20

finansowanie zadań oświatowych wykonywanych przez szkoły niepubliczne

21

fundusz sołecki

22

funkcjonalność stron internetowych, w tym BIP

23

funkcjonowanie cmentarza

24

funkcjonowanie poradni psychologicznej

25

funkcjonowanie stołówki i magazynu produktów żywnościowych

26

funkcjonowanie straży miejskiej

27

funkcjonowanie szkoły

28

funkcjonowanie transportu publicznego

29

funkcjonowanie w DPS

30

godziny ponadwymiarowe i doraźne nauczycieli w szkole podstawowej

31

gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

32

gospodarka odpadami komunalnymi, kształtowanie świadomości ekologicznej związanej np. z segregacją odpadów 

33

gospodarka wodno-ściekowa

34

gospodarowanie majątkiem ewidencja, inwentaryzacja, likwidacja

35

gospodarowanie powierzonym mieniem (środki trwałe, wyposażenie)

36

gromadzenie zabytków

37

kontrola i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych

38

kontrola zarządcza

39

koszty korespondencji

40

kształcenie nauczycieli

41

legalność oprogramowania komputerów

42

nabór na wolne stanowiska

43

nadawanie nazw ulic i numeracja nieruchomości

44

Nadzór i kontrola remontów, inwestycji w drogach publicznych

45

nadzór nad działalnością stowarzyszeń

46

nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, prowadzenie racjonalnej eksploatacji,

47

naliczanie dodatku wyrównawczego dla nauczycieli

48

naliczanie i wykorzystanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

49

naliczanie opłat za wycinkę drzew

50

obieg informacji w organizacji pomiędzy kom. organizacyjnymi

51

ocena prowadzonych postępowań i wydanych decyzji

52

ocena systemu planowania i realizacji wydatków przez jednostki organizacyjne 

53

ochrona danych osobowych

54

ochrona konsumentów

55

ochrona środowiska

56

ochrony danych osobowych

57

organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

58

plan urządzania lasu

59

podatek od nieruchomości, w tym z tytułu prowadzonej dział. gospodarczej w nieruchomościach

60

podejmowanie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości jst lub sp (kierowanie wniosków do wojewody, wpis do ksiąg wieczystych)

61

podejmowanie działań promocyjnych gminy, powiatu

62

postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

63

postępowanie administracyjne o wymeldowaniu

64

prawidłowość postępowań administracyjnych dot. wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego.

65

prawidłowość zawieranych umów na najem lokali mieszkalnych i usługowych oraz dzierżawę, stosowanie stawek najmu, ponoszone wydatki, itp.,

66

procedury bezpieczeństwa przy COVID-19 (praca zdalna)

67

procedury stosowane przy sprzedaży mienia komunalnego

68

profilaktyka i ochrona zdrowia

69

profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomani

70

program „Rodzina 500 plus”, wymiana informacji z wojewodą w zakresie koordynacji zabezpieczenia społ.

71

programowanie, inicjowanie i koordynacja działań modernizacji rozwoju infrastruktury komunalnej

72

prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wprowadzenie i stosowanie instrukcji inwentaryzacyjnej

73

prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zwroty dokonane przez dłużników

74

prowadzenie postępowań w sprawach podziału nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

75

prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości jednostki organizacyjnej

76

prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad lasami niepaństwowymi

77

prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności

78

prowadzenie spraw z zakresu wydania pozwoleń na wycięcie drzew (poza parkami i lasami)

79

prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów

80

przeprowadzenie procedur w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko i sporządzanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć

81

przyjmowanie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

82

przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowanych przez gminę przez ośrodek pomocy społecznej

83

przyznawanie nagród pracownikom

84

przyznawanie świadczeń rodzinnych 

85

realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

86

realizacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w tym zgodność wykazywania danych w SIO

87

realizacja prawa dostępu do informacji publicznej (wnioski)

88

realizacja zadań przez PCPR

89

realizowanie dotacji związanych z ochroną środowiska

90

rekrutacja dzieci do szkół, żłobków

91

schematy podatkowe MDR – stosowanie sposobu określania proporcji, art. 86 ust. 2a o VAT

92

sporządzanie okresowych ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, sporządzanie opinii do sądu o zasadności pobytu dzieci w pieczy zastępczej, sporządzanie ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

93

system komunikacji zewnętrznej, w tym funkcjonalność i adekwatność informacji na BIP

94

system kontroli realizacji projektów unijnych

95

system pozyskiwania środków z projektów finansowanych ze środków UE

96

system zarządzania kontrolami wewnętrznymi w organizacji (kontrole problemowe)

97

system zarządzania szkoleniami pracowników, w tym szkoleń wewnętrznych

98

udzielanie i rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych w tym klubów sportowych

99

usuwanie pojazdów

100

utrzymania czystości i porządku (odpady, śmieci)

101

użytkowanie wieczyste

102

wdrażanie dyrektywy o ochronie sygnalistów

103

windykacja należności powiatu i Skarbu Państwa, umorzenia

104

windykacja należności z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków

105

współpraca, przepływ informacji między kom. organizacyjnymi w urzędzie

106

wydatki budżetowe na funkcjonowanie OSP, sprawowanie nadzoru, rozliczenia finansowe

107

wydawanie decyzji administracyjnych – kpa w praktyce urzędniczej

108

wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

109

wydawanie decyzji w zakresie pozwoleń na budowę i przyjmowanie zgłoszeń budowlanych.

110

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

111

wykonywanie działalności kulturalno-oświatowej przez ośrodek kultury

112

wykonywanie kontroli funkcjonalnej w organizacji (kierownik kom. organizacyjnej -pracownik) 

113

wykonywanie kontroli umów związanych z czystością i porządkiem w gminie 

114

wykonywanie nadzoru placówek oświatowych 

115

wykonywanie opieki w DPS

116

wykonywanie pieczy zastępczej

117

wykonywanie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

118

wykorzystanie czasu pracy przez pracowników w komórce organizacyjnej

119

wykorzystanie dotacji rocznej na cele statutowe jednostki organizacyjnej przyznanej na funkcjonowanie jednostki

120

zakupy związane z realizacją projektów promujących organizację

121

zakupy, zamówienia publiczne poniżej 130 000

122

zakupy, zamówienia publiczne produktów żywnościowych stołówek szkolnych, przedszkoli

123

zamówienia publiczne powyżej 130 000

124

zaświadczenia o zameldowaniu dowody osobiste ewidencja ludności, sprawozdanie z kontroli