zadania w obszarach działalności

 1. adekwatność informacji na stronach BIP
 2. adekwatność zatrudnienia
 3. akty prawa wewnętrznego sołectw i osiedli
 4. aktywizacja zawodowa wykluczonych, przeciwdziałanie bezrobociu
 5. bezpieczeństwo informacji
 6. budowanie relacji z klientem
 7. delegowanie upoważnień, pełnomocnictwa
 8. dochodzenie należności
 9. dostosowanie struktury do zadań
 10. działania na rzecz niepełnosprawnych
 11. egzekucja należności
 12. eksploatacja obiektów sportowych, rekreacyjnych
 13. ewidencja i kontrola korzystania z nieruchomości
 14. fundusz świadczeń socjalnych
 15. funkcjonalność stron internetowych, w tym BIP
 16. funkcjonowanie poradni psychologicznej
 17. funkcjonowanie straży miejskiej
 18. funkcjonowanie transportu publicznego
 19. godz. nadliczbowe
 20. gospodarka wodno-ściekowa
 21. gospodarka żywieniowa
 22. gospodarowanie majątkiem ewidencja, inwentaryzacja, likwidacja
 23. karta rodziny
 24. konserwator zabytków
 25. kontrola zarządcza
 26. koszty korespondencji
 27. kształcenie nauczycieli
 28. legalność oprogramowania na jednostkach komputerowych
 29. nabór na wolne stanowiska
 30. nadzór nad działalnością stowarzyszeń
 31. nadzór nad remontami i inwestycjami
 32. najem lokali
 33. naliczanie opłat za wycinkę drzew
 34. obieg informacji w organizacji
 35. ocena systemu planowania i realizacji wydatków
 36. ochrona danych osobowych
 37. ochrona konsumentów
 38. ochrona przeciwpożarowa
 39. organizacja imprez masowych
 40. organizacja zabezpieczenia imprez masowych
 41. plan urządzania lasu
 42. proces inwestycji
 43. proces zbywania nieruchomości
 44. profilaktyka i ochrona zdrowia
 45. profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomani
 46. program „Rodzina 500 plus”, wymiana informacji z wojewodą w zakresie koordynacji zab. społecznego
 47. promocja gminy
 48. przyznawanie nagród pracownikom
 49. realizacja funduszu sołeckiego
 50. realizacja informacji publicznej
 51. realizacja projektu finansowanego z środków UE
 52. rejestracja pojazdów
 53. sposób wykorzystania dotacji
 54. strategia gminy
 55. strategia powiatu
 56. system kontroli projektów unijnych
 57. system pozyskiwania środków z funduszy unijnych
 58. system pracy na pływalni
 59. system procesów w rachunkowości
 60. ściągalność podatków i opłat
 61. świadczenia socjalne
 62. usuwanie pojazdów
 63. utrzymanie czystości i porządku
 64. utrzymanie dróg
 65. współpraca z młodzieżą
 66. współpraca z seniorami
 67. współpraca, przepływ informacji między kom. organizacyjnymi w urzędzie
 68. wychowanie w trzeźwości
 69. wydatki inwestycyjne
 70. wydatkowanie w obszarze promocji jst
 71. wykonywanie kontroli umów związanych z czystością i porządkiem w gminie
 72. wykonywanie kontroli wewnętrznej
 73. wykonywanie nadzoru placówek oświatowych
 74. wykonywanie pieczy zastępczej
 75. wykonywanie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 76. wykorzystanie czasu pracy przez pracowników
 77. wykorzystanie zasobu mieszkaniowego
 78. wysypiska śmieci
 79. zabezpieczenie fizyczne budynków
 80. zajęcie pasa drogowego
 81. zamówienia publiczne poniżej 30000 euro
 82. zamówienia publiczne powyżej 30000 euro
 83. zarządzanie zużyciem energii elektrycznej
 84. zarządzanie zużyciem oleju opałowego
 85. zarządzanie zużyciem paliwa gazowego
 86. zasoby kadrowe do wykonywanych zadań
 87. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarcze
 88. zezwolenia na alkohol